دریافت کد حدیث تصادفی

اشعار فاطمه زهرا (س) پس از وفات پیامبر صلی‌الله

اشعار فاطمه زهرا (س) پس از وفات پیامبر صلی‌الله

تستری با سند خود آورده است:

چون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دفن شد، فاطمه سلام‌الله علیها دختر او این اشعار را در کنار قبر ایشان سرود :

 از اندوه تو آثار اشک‌ها بر گونه ام  نشسته، و در دلم زخم ها پدید آورده است.

صبر  همهجانیکوستمگربرتوکهصبری  وجودندارد.

 هیچسرزنشیدراندوهمنبرتونیستهرچندگریهدیدگانمبر توپیوستهباشد .

آفاقآسمانغبارآلودشد،وآفتابروز به هم درپیچید،وشبوروزتاریکگشت .

پسازپیامبرزمینازافسوسبر او  اندوهگینوپرزلزلهشد

آریشرقوغربعالمباید بر او بگرید ،ونیزقبیلهمضروهرشخصیمنیبایدبگریند .

وهمکوه هایبزرگوپردامنهازدرون،ونیزخانهخداکهصاحبپرده‌هاوارکاناستبایستیبگریند.

ایخاتمپیامبرانیکهپرتووجوداوپربرکتبود،خداییکهقرآنرانازلکردبرتودرودمی‌فرستد.

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.