دریافت کد حدیث تصادفی

برهانی بر آیه “وَ رَ فَعنا لَکَ ذِکرَک”
برهانی بر آیه “وَ رَ فَعنا لَکَ ذِکرَک”
ﺩﺭﻃﻮﻝ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ،ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ!
ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺩﺭﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻗﻄﻊ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩﻭﺩﺭﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻏﺎﺯﻣﯿﺸﻮﺩ . ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺫﺍﻥ ۴ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳۶۰
ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ ﺍﺯﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳۶۰ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؛
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻇﻬﺮﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭ ﺧﻂ یک ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ، چهار ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﺗﺎ ﻇﻬﺮﺷﺮﻋﯽ ﺩﺭﺧﻂ دو ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﯾﮏ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ .
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۶۰ ﺿﺮﺑﺪﺭ ۴ﻣﯿﺸﻮﺩ ۱۴۴۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ …..
 ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻛﺒﺮ ﻭ لله الحمد…
اینجاست که خدای متعال خطاب به پیامبرش علیه الصلاه و السلام می فرماید:
“و رفعنا لک ذکرک”
” ذکر و یاد تو را بلند کردیم”
یعنی حداقل در هر اذان که یادی از پیامبر میشود و اسم مبارکش ذکر میگردد.
پس هیچ دقیقه ای روی کره ی زمین نیست مگر آنکه اسم خدا و رسول خدا آورده شود.
 

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.