دریافت کد حدیث تصادفی

دعای امام سجاد (ع) هنگام ورود به ماه مبارک رمضان

دعای امام سجاد (ع) هنگام ورود به ماه مبارک رمضان

 

حمد خدایى راست که‌  توفیق حمدش به‌  ما‌  عطا فرمود  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  جمله دوستان خویش گردانید

تا‌  به‌  خاطر محبت هایش سپاسگزارش باشیم  ‌و‌  ما‌  را‌  به‌  سبب سپاسگزارى پاداش نیکوکاران

عنایت فرماید. 

̶    و حمد خدایى را‌  که‌  دینش را‌  به‌  ما‌  عطا فرمود  ‌و‌  ما‌  را‌  جزء ملت خودش گردانید  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌ 

مسیر لطف  ‌و‌  کرامتش سیر داد تا‌  به‌  وسیله نعمت هایش به‌  سوى رضوانش سلوک نمائیم.

حمدى که‌  از‌  ما‌  قبول فرماید  ‌و‌  به‌  توسط  ‌آن از‌  ما‌  راضى گردد. 

̶    و حمد خدایى را‌  که‌  یکى از‌  راههاى هدایت یعنى ماه مبارک رمضان را‌  به‌  ما‌  اختصاص داد،

ماه روزه  ‌و‌  ماه اسلام  ‌و‌  ماه پاکیزگى  ‌و‌  ماه تزکیه  ‌و‌  اصلاح درون  ‌و‌  ماه برپا خاستن، همان ماهى

که‌  قرآن در‌   ‌آن نازل شد در‌  حالى که‌  براى مردم راهنما  ‌و‌  بیان کننده راههاى هدایت  ‌و‌  جداکننده ى‌

  حق از‌  باطل است. 

̶    پروردگار ماه مبارک رمضان را‌  بر‌  سایر ماههاى سال به‌  سبب احترامات فراوان  ‌و‌  فضایل مشهورش

برترى داد  ‌و‌  به‌  علت بزرگداشت این ماه آنچه در‌  ماههاى دیگر حلال بود در‌  این ماه حرام فرمود  ‌و‌  به‌

  خاطر گرامى داشت آن، خوردنى ها  ‌و‌  آشامیدنى ها را‌  در‌  هنگام روزه دارى منع نمود  ‌و‌  براى  ‌آن

زمان معینى را‌  تعیین فرمود  ‌و‌  جایز ندانست که‌  جلو انداخته شود  ‌و‌  تاخیرش را‌  نیز قبول نمى کند. 

̶    سپس برترى یک شب از‌  شبهاى  ‌آن ماه را‌  بر‌  هزار ماه قرار داد  ‌و‌  نامش را‌  شب قدر گذاشت که‌ 

در‌   ‌آن شب فرشتگان همراه روح به‌  اجازه پروردگارشان براى هر‌  مطلبى نازل شوند، برکاتشان تا‌ 

طلوع فجر بر‌  هر‌  که‌  از‌  بندگانش که‌  بخواهد با‌  قضا  ‌و‌  قدرى که‌  محکم کرده ادامه دارد. 

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  شناخت فضیلت ماه رمضان  ‌و‌  عظمت مقاماتش  ‌و‌  راه

خود نگهدارى از‌  محرماتش را‌  به‌  ما‌  الهام فرما  ‌و‌  بر‌  بجا آوردن روزه ای‌ که‌  اعضاء  ‌و‌  جوارح از‌  افتادن

در‌  نافرمانى هایت برحذر باشند  ‌و‌  در‌   ‌آن ماه به‌  آنچه ترا راضى مى کند مشغول گردند یاریمان کن

تا‌  با‌  گوشهایمان سخن بیهوده گوش ندهیم  ‌و‌  با‌  چشمانمان به‌  لهو  ‌و‌  لعب ننگریم. 

̶    و تا‌  دستهایمان را‌  به‌  روى حرام دراز نکنیم  ‌و‌  با‌  قدمهایمان به‌  سوى آنچه حرام است قدم ننهیم

  ‌و‌  تا‌  شکمهایمان فقط از‌  حلال پر شود  ‌و‌  زبانهایمان گویاى  ‌آن باشد که‌  تو‌  خبر داده ای‌  ‌و‌  تا‌  به‌ 

زحمت نیفتیم مگر به‌  آنچه که‌  ما‌  را‌  به‌  ثواب تو‌  نزدیک مى کند  ‌و‌  بجا نیاوریم جز آنچه را‌  که‌  از‌  عذاب

تو‌  نگاه مى دارد. 

̶    آنگاه همه کارهایمان را‌  از‌  ریا  ‌و‌  تظاهر  ‌و‌  رساندن به‌  گوش این  ‌و‌   ‌آن خالص گردان تا‌  در‌  بندگى ات

کسى را‌  شریک تو‌  قرار نداده  ‌و‌  غیر از‌  تو‌  مقصود  ‌و‌  مرادى را‌  طلب نکنیم. 

̶    خداوندا بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  بجا آوردن نمازهاى پنجگانه در‌  این ماه مبارک با‌ 

حفظ حدود  ‌و‌  احکام آنها  ‌و‌  رعایت واجبات  ‌و‌  وظایفى که‌  در‌  آنها تکلیف شده  ‌و‌  خواندن در‌  اول وقت  ‌و‌

  هنگام فضیلت آنها توفیقمان ده. 

̶    الها ما‌  را‌  از‌  جمله نمازگزارانى قرار ده‌  که‌  به‌  منازل ارزشمند  ‌آن رسیده، ارکان آنها را‌  به‌  خوبى

مواظبت نموده، در‌  وقت تعیین شده همانند سنت بنده ات  ‌و‌  رسولت حضرت محمد صلى الله علیه  ‌و‌ 

آله  ‌و‌  سلم در‌  رکوع  ‌و‌  سجود  ‌و‌  همه فضیلت هایش با‌  کاملترین طهارت  ‌و‌  رساترین خشوع بجا

آورده اند. 

̶    خدایا توفیق صله ارحام  ‌و‌  نیکى  ‌و‌  احسان بر‌  آنها را‌  در‌  این ماه به‌  ما‌  عنایت فرما  ‌و‌  نیز توفیقمان

ده‌  که‌  متعهد شویم به‌  عطا  ‌و‌  کرم کردن بر‌  همسایگان  ‌و‌  اموالمان را‌  از‌  ناخالصى ها پاکیزه کنیم  ‌و‌ 

با‌  پرداخت زکوه آنها را‌  پاکیزه کرده  ‌و‌  با‌  کسى که‌  با‌  ما‌  قهر است آشتى کنیم  ‌و‌  آنکه بر‌  ما‌  ظلم کرده

در‌  حقش منصفانه رفتار نمائیم  ‌و‌  با‌  کسى که‌  در‌  حق ما‌  دشمنى کرده دست دوستى دراز کنیم مگر

آنکه براى رضاى تو‌  با‌  او‌  دشمنى شده باشد زیرا که‌  او‌  دشمنى است که‌  سزاوار دوستى نیست  ‌و‌ 

از‌  حزبى است که‌  نمى شود با‌  وى پیوند محبت داشت. 

̶    الها توفیقمان ده‌  که‌  در‌  این ماه رمضان کارهایى انجام دهیم که‌  باعث شود تقرب به‌  درگاهت یافته

  ‌و‌  تو‌  ما‌  را‌  از‌  گناهان پاک کنى  ‌و‌  نگذارى که‌  دوباره روى به‌  لغزشها آوریم تا‌  اینکه هیچ یک از‌ 

فرشتگانت جز مواردى از‌  طاعتت  ‌و‌  انواعى از‌  عوامل تقربت را‌  بر‌  تو‌  ارائه ندهند. 

̶    خداوندا به‌  حق این ماه عزیز  ‌و‌  به‌  حق  ‌آن بنده ای‌ که‌  از‌  اول تا‌  آخر ماه بندگى تو‌  را‌  کرده  ‌و‌  به‌ 

حق فرشته ای‌ که‌  او‌  را‌  مقرب ساخته اى، یا‌  پیامبرى که‌  فرستاده ای‌  ‌و‌  یا‌  بنده صالحى که‌  انتخاب

کرده ای‌ بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  لیاقت رسیدن به‌  آنچه را‌  که‌  بر‌  دوستانت از‌  کرم  ‌و‌  فضیلت

وعده داده ای‌ عنایت فرما  ‌و‌  بر‌  ما‌  واجب  ‌و‌  لازم کن آنچه را‌  که‌  براى تلاشگران در‌  بندگى ات واجب

نموده ای‌  ‌و‌  به‌  رحمت  ‌و‌  مهربانى ات ما‌  را‌  در‌  صف آنهایى قرار ده‌  که‌  شایسته بالاترین رتبه  ‌و‌ 

مقام هستند. 

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  ما‌  را‌  در‌  کجروى  ‌و‌  الحاد در‌  توحیدت  ‌و‌  تقصیر در‌  ثناگوئیت

  ‌و‌  شک در‌  دینت  ‌و‌  از‌  کورى در‌  راهت  ‌و‌  غفلت از‌  آنچه قابل احترام است  ‌و‌  از‌  فریب خوردن از‌  شیطان

دشمن رانده شده ات برحذر بدار. 

̶    پروردگارا بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  اگر بناست که‌  در‌  شبى از‌  شبهاى رمضان بنده ای‌ از‌ 

بندگانت را‌  مشمول عفو  ‌و‌  رحمتت قرار دهى  ‌و‌  یا‌  گذشتت به‌  آنها تعلق گیرد ما‌  را‌  از‌   ‌آن گروه بندگان

قرار ده‌   ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  بهترین اهل  ‌و‌  اصحاب ماه رمضان به‌  حساب آور. 

̶    الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  با‌  کاسته شدن هلال ماه مبارک گناهانمان را‌  کاسته  ‌و‌  محو فرما 

‌و‌  با‌  به‌  پایان رسیدن روزهایش بدیهاى ما‌  را‌  از‌  وجودمان برکن تا‌  اینکه این ماه از‌  ما‌  بگذرد در‌  حالى که‌ 

ما‌  را‌  از‌  خطاها پاکیزه کرده  ‌و‌  از‌  بدیها خالص نموده باشى. 

̶    بار الها بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست  ‌و‌  اگر در‌  این ماه از‌  حق برگشتیم ما‌  را‌  به‌  حق برگردان  ‌و‌  اگر

راه خطا را‌  انتخاب کردیم ما‌  را‌  به‌  راه راست دلالتمان کن  ‌و‌  اگر دشمن تو‌  شیطان بر‌  ما‌  مسلط شد ما‌ 

را‌  از‌  چنگال او‌  رهایى ده. 

̶    خداوندا ماه رمضان را‌  به‌  بندگى ات لبریز کن  ‌و‌  اوقاتش را‌  به‌  طاعتت زینت بخش  ‌و‌  در‌  روز  ‌آن برگرفتن

روزه یارى مان فرما  ‌و‌  در‌  شب  ‌آن توفیق خواندن نماز  ‌و‌  تضرع  ‌و‌  زارى  ‌و‌  خشوع  ‌و‌  ذلت در‌  درگاهت عنایت

کن تا‌  آنجا که‌  روز رمضان به‌  غفلت تمام نشود  ‌و‌  شب  ‌آن به‌  تقصیر  ‌و‌  کوتاهى سپرى نگردد. 

̶    الها در‌  بقیه ماههاى سال  ‌و‌  روزها تا‌  زمانى که‌  به‌  ما‌  عمر داده ای‌ ما‌  را‌  نیز اینگونه قرار ده‌   ‌و‌  ما‌ 

را‌  از‌  جمله بندگان صالحى گردان که‌  وارث فردوس  ‌و‌  جاودانگى در‌   ‌آن هستند. همانهایى که‌  همه نوع

انفاق مى کنند ولى دلهایشان از‌  اینکه به‌  سوى پروردگارشان بازمى گردند ترسناک است  ‌و‌  براى انجام

کارهاى شایسته شتاب مى کنند  ‌و‌  بدان سبقت مى گیرند. 

̶    خدایا بر‌  محمد  ‌و‌  آل‌  او‌  درود فرست در‌  هر‌  زمان  ‌و‌  هر‌   ‌آن  ‌و‌  در‌  هر‌  حال به‌  عدد درودهایى که‌ 

بر‌  اهلش فرستاده ای‌ به‌  چندین برابر آنها که‌  جز تو‌  نتوانند آنها را‌  شماره کند زیرا که‌  تو‌  هر‌  چه را‌ 

بخواهى انجام خواهى داد. 

 

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.