دریافت کد حدیث تصادفی

روایتی بسیار زیبا به مناسبت سالروز تخریب قبور اءمه بقیع علیهم السلام

????????????

 

روایتی بسیار زیبا به مناسبت سالروز تخریب قبور اءمه بقیع علیهم السلام
* ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻱ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦُ ﺳَﻌِﻴﺪٍ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺍﻟْﺒَﺮَﻛَﺎﺕِ ﻋَﻦْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺍﻟﺼﱠﱠﻨْﻌَﺎﻧِﻲﱢﱢ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﺑْﻦِ ﺭَﻃْﺒَﺔَ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﻠِﻲٍّ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺸﱠﱠﻴْﺦِ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻔِﻴﺪِ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺣْﻤَﺪَ ﺑْﻦِ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪِ ﺑْﻦِ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟْﺄَﺣْﻮَﻝِ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺍﻟﺴﱠﱠﺮِﻱﱢﱢ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪٍ ﺍﻟْﺒَﻠَﻮِﻱﱢﱢ ﻋَﻦْ ﻋُﻤَﺎﺭَﺓَ ﺑْﻦِ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺍﻟﺘﱠﱠﺒﱠﱠﺎﻧِﻲﱢﱢ ﻭَﺍﻋِﻆِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺤِﺠَﺎﺯِ ﻗَﺎﻝَ:
* ﺃَﺗَﻴْﺖُ ﺃَﺑَﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﺟَﻌْﻔَﺮَ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤﱠﱠﺪٍ ﻉ ﻭَ ﻗُﻠْﺖُ ﻟَﻪُ ﻳَﺎ ﺍﺑْﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﻣَﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﺯَﺍﺭَ ﻗَﺒْﺮَﻩُ ﻳَﻌْﻨِﻲ ﺃَﻣِﻴﺮَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ علیه السلام ﻭَ ﻋَﻤَﺮَ ﺗُﺮْﺑَﺘَﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺣَﺪﱠﱠﺛَﻨِﻲ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﺟَﺪﱢﱢﻩِ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲٍّ علیه السلام – ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻲٍّ علیه السلام ﺃَﻥﱠﱠ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ صل الله علیه واله ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﻭَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﻟَﺘُﻘْﺘَﻠَﻦﱠﱠ ﺑِﺄَﺭْﺽِ ﺍﻟْﻌِﺮَﺍﻕِ ﻭَ ﺗُﺪْﻓَﻦُ ﺑِﻬَﺎ ﻗُﻠْﺖُ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﻣَﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﺯَﺍﺭَ ﻗُﺒُﻮﺭَﻧَﺎ ﻭَ ﻋَﻤَﺮَﻫَﺎ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻫَﺪَﻫَﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟِﻲ

* ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺇِﻥﱠﱠ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺟَﻌَﻞَ ﻗَﺒْﺮَﻙَ ﻭَ ﻗَﺒْﺮَ ﻭُﻟْﺪِﻙَ ﺑِﻘَﺎﻋﺎً ﻣِﻦْ ﺑِﻘَﺎﻉِ ﺍﻟْﺠَﻨﱠﱠﺔِ ﻭَ ﻋَﺮْﺻَﺔً ﻣِﻦْ ﻋَﺮَﺻَﺎﺗِﻬَﺎ ﻭَ ﺇِﻥﱠﱠ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪَ ﺟَﻌَﻞَ ﻗُﻠُﻮﺏَ ﻧُﺠَﺒَﺎﺀَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻭَ ﺻَﻔْﻮَﺓٍ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﺗَﺤِﻦﱡﱡ ﺇِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻭَ ﺗَﺤْﺘَﻤِﻞُ ﺍﻟْﻤَﺬَﻟﱠﱠﺔَ ﻭَ ﺍﻟْﺄَﺫَﻯ ﻓَﻴَﻌْﻤُﺮُﻭﻥَ ﻗُﺒُﻮﺭَﻛُﻢْ ﻭَ ﻳُﻜْﺜِﺮُﻭﻥَ ﺯِﻳَﺎﺭَﺗَﻬَﺎ ﺗَﻘَﺮﱡﱡﺑﺎً ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪِ ﻭَ ﻣَﻮَﺩﱠﱠﺓً ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ

* ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡﱡ ﺍﻟْﻤَﺨْﺼُﻮﺻُﻮﻥَ ﺑِﺸَﻔَﺎﻋَﺘِﻲ ﺍﻟْﻮَﺍﺭِﺩُﻭﻥَ ﺣَﻮْﺿِﻲ ﻭَ ﻫُﻢْ ﺯُﻭﱠﱠﺍﺭِﻱ ﻏَﺪﺍً ﻓِﻲ ﺍﻟْﺠَﻨﱠﱠﺔ

 

*  ﻳَﺎ ﻋَﻠِﻲﱡﱡ ﻣَﻦْ ﻋَﻤَﺮَ ﻗُﺒُﻮﺭَﻛُﻢْ ﻭَ ﺗَﻌَﺎﻫَﺪَﻫَﺎ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﱠﻤَﺎ ﺃَﻋَﺎﻥَ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﺑْﻦَ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻋَﻠَﻰ ﺑِﻨَﺎﺀِ ﺑَﻴْﺖِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺪِﺱِ ﻭَ ﻣَﻦْ ﺯَﺍﺭَ ﻗُﺒُﻮﺭَﻛُﻢْ ﻋَﺪَﻝَ ﺫَﻟِﻚَ ﺛَﻮَﺍﺏَ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ ﺣَﺠﱠﱠﺔً ﺑَﻌْﺪَ ﺣَﺠﱠﱠﺔِ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡِ ﻭَ ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻦْ ﺫُﻧُﻮﺑِﻪِ ﺣَﺘﱠﱠﻰ ﻳَﺮْﺟِﻊَ ﻣِﻦْ ﺯِﻳَﺎﺭَﺗِﻜُﻢْ ﻛَﻴَﻮْﻡَ ﻭَﻟَﺪَﺗْﻪُ ﺃُﻣﱡﱡﻪُ ﻓَﺄَﺑْﺸِﺮْ ﻭَ ﺑَﺸﱢﱢﺮْ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَﻙَ ﻭَ ﻣُﺤِﺒﱢﱢﻴﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨﱠﱠﻌِﻴﻢِ ﻭَ ﻗُﺮﱠﱠﺓِ ﺍﻟْﻌَﻴْﻦِ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﺎ ﻋَﻴْﻦٌ ﺭَﺃَﺕْ ﻭَ ﻟَﺎ ﺃُﺫُﻥٌ ﺳَﻤِﻌَﺖْ ﻭَ ﻟَﺎ ﺧَﻄَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻠْﺐِ ﺑَﺸَﺮٍ ﻭَ ﻟَﻜِﻦﱠﱠ ﺣُﺜَﺎﻟَﺔً ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨﱠﱠﺎﺱِ ﻳُﻌَﻴﱢﱢﺮُﻭﻥَ ﺯُﻭﱠﱠﺍﺭَ ﻗُﺒُﻮﺭِﻛُﻢْ ﻛَﻤَﺎ ﺗﻐﻴﺮ [ﺗُﻌَﻴﱠﱠﺮُ] ﺍﻟﺰﱠﱠﺍﻧِﻴَﺔُ ﺑِﺰِﻧَﺎﺋِﻬَﺎ ﺃُﻭﻟَﺌِﻚَ ﺷِﺮَﺍﺭُ ﺃُﻣﱠﱠﺘِﻲ ﻟَﺎ ﺃَﻧَﺎﻟَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪُ ﺷَﻔَﺎﻋَﺘِﻲ ﻭَ ﻟَﺎ ﻳَﺮِﺩُﻭﻥَ ﺣَﻮْﺿِﻲ [۱].

—————————————

[۱]: ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻱّ ﺹ ۳۱ ﻭ ﺍﻟﺤﺜﺎﻟﺔ: ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺤﺎﺀ، ﺍﻟﺮﺩﻯ ﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲ ﺀ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺣﺜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺄﺭﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭ ﻛﻞ ﺫﻯ ﻗﺸﺮ (ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺝ ۱ ﺹ ۲۳۳ (ﺣﺜﻞ).

ﺟﻠﺪ ۹۷، ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۱-بحار الانوار

————————————–

ابی عامر روایت میکند که: به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدم و به ایشان عرضه داشتم ای فرزند رسول خدا!کسی که به زیارت بارگاه امیرالمومنین مشرف شود وبار گاه ایشان را تعمیر نماید چه پاداشی نزد خداوند خواهد داشت؟ امام فرمودند ای اباعامر!پدرم از پدرش واو نیز از جدش امام حسین علیه السلام و او نیز از امیر المومنین و ایشان از رسول خدا روایت نمودند که رسول خدا به امیرالمومنین چنین فرمودند : ای علی!در سرزمین عراق کشته خواهی شد و در همانجا به خاک سپرده خواهی شد. علی علیه السلام از ایشان سوال نمود که یا رسول الله!چه ثوابی در انتظار کسی است که بارگاهی برای ما بنا کند و آن را زیارت کند و مداومت بر آن داشته باشد!؟ رسول خدا فرمودند:ای اباالحسن!خداوند بارگاه تو و فرزندانت را بقعه ای از بقعه های بهشت و صحنی از صحن های آن قرار داده! و قلب های برگزیدگان آفریده های خود و فرهیختگان از آنان را مجذوب شما قرار داده. آنان در راه خداوند و به خاطر دوس داشتن من،سختی ها را متحمل شده و بارگاه شما را آباد نموده و بسیار به زیارت آن مشرف می شوند. ای علی!آنان در روز قیامت مورد شفاعت من قرار گرفته و از آب کوثر خواهند نوشید و در روز رستاخیز،در بهشت به زیارت من مشرف خواهند شد! ای علی!کسانی که بارگاه برای شما بنا نمایند و زیاد به زیارت آن مشرف شوند،پاداش کسانی را خواهند داشت که سلیمان نبی را در ساخت بیت المقدس یاری نمودند. و هر آنکه به زیارت بارگاه شما مشرف شود ثواب هفتاد حج مستحب از آن او خواهد بود!و گناهان او بخشیده خواهد شد و مانند روزی که از مادر متولد شده پاک خواهد شد،تا اینکه بازگردد و اعمال خوب و بد مرتکب گردد. ای علی!دوست دارانت را و دوستان دوستانت را به نعمت ها وچشم روشنی هایی بشارت ده که اوصاف آن نعمت ها و چشم روشنی ها را گوشی نشنیده و آن ها را چشمی ندیده و تصورش به هیچ ذهنی خطور نموده! نخاله هایی از مردمان مانند زن زنا دهنده ای که زنایش را انکار می نماید،از زائران بارگاه شما عیب جویی نموده و آنان را تحقیر می نمایند،آنان پست ترین افراد امت من اند و در روز قیامت از حوض کوثر آب نخواهند نوشید

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.