دریافت کد حدیث تصادفی

شاگردان امام علیه السلام

کسانی که از امام رضا (ع) روایت نقل کرده ‏اند:
ابن شهر آشوب در مناقب گوید: دسته ‏اى از مصنفان از آن حضرت روایت نقل کرده ‏اند مانند:

ابو بکر خطیب در تاریخش و ثعلبى در تفسیرش و سمعانى در رساله ‏اش و ابن معتز در کتابش و نیز عده‏ا ى دیگر. جنابذی در معالم العتره گوید: عبد السلام بن صالح هروى و داود بن سلیمان و عبد الله بن عباس قزوینى و طبقه آنان از امام رضا (ع) روایت نقل کرده ‏اند. همچنین ابن شهر آشوب در مناقب گوید: از راویان موثق آن حضرت احمد بن محمد بن ابو نصر بزنطى و محمد بن فضیل کوفى ازدى و عبد الله بن جندب بجلى و اسماعیل بن سعد احرص اشعرى و احمد بن محمد اشعرى و از اصحاب آن حضرت حسن بن على خزاز مشهور به وشاء و محمد بن سلیمان دیلمی بصرى و على بن حکم انبارى و عبد الله بن مبارک نهاوندى و حماد بن عثمان ناب و سعد بن سعد و حسن بن سعید اهوازى و محمد بن فضل رجحى و خلف بصرى و محمد بن سنان و بکر بن محمد ازدى و ابراهیم بن محمد همدانى و محمد بن احمد بن قیس بن غیلان و اسحاق بن معاویه خصیبى از آن حضرت روایت نقل کرده‏اند.
در تهذیب التهذیب آمده است:
از آن حضرت فرزندش محمد و ابو عثمان مازنى نحوى و على بن علی دعبلى و ایوب بن منصور نیشابورى و ابو صلت عبد السلام بن صالح هروى و مامون بن رشید و على بن مهدى بن صدقه، که نسخه ‏اى نیز به نقل از امام رضا (ع) نزد او موجود است، و ابو احمد داود بن سلیمان بن یوسف قارى قزوینی، که او نیز نسخه اى به نقل از امام رضا (ع) دارد، و عامر بن سلیمان طایی، که نسخه‏اى بزرگ به نقل از امام رضا (ع) نزد اوست، و ابو جعفر محمد بن محمد بن حبان تمار و نیز عده‏اى حدیث نقل کرده‏اند.
حاکم در تاریخ نیشابور نویسد: از جمله ائمه حدیث که از آن حضرت (ع) حدیث نقل کرده ‏اند آدم بن ابى ایاس و نصر بن علی جهضمى و محمد بن رافع قشیرى و عده ‏اى دیگر می‏باشند.

سید محسن امین

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.