دریافت کد حدیث تصادفی

نیایش چهاردهم امام سجاد (ع)

در سال روز شهادت مولایمان امام سجاد (ع) بسیار اندیشیدم که برای شما عزیزان چه بنویسم

در باب آن امام همام، اما هر چه بیشتر اندیشیدم و مطالب گوناگون در کتاب ها را از نظر گذراندم،

دیدم هیچ مطلبی جز دعای خود آن حضرت هنگامی که از ظالمان به ایشان  ستمی می رسید

نمی تواند حق ستمی که بر این امام عزیز و پدر بزرگوارش روا شد را ادا کند.

نیایش چهاردهم

اى خدائى که‌ سرگذشت حال پریشان ستمدیدگان (زیر سرپنجه ظلم ‌و‌ بیداد ستمگران) بر‌ تو‌ پنهان نیست

̶ و اى خدائى که‌ داستان آنها (و آه ‌و‌ ناله ‌آن بیچارگان) به‌ شهادت گواهان نزد تو‌ نیازمند نیست

̶ و اى خدائى که‌ یارى او‌ (و داد رسیش) به‌ مظلومان نزدیک است (و زود به‌ فریادشان مى رسد)

̶ و اى خدائى که‌ ظالمان را‌ هرگز یارى نمى کند (و نصرت ‌و‌ رحمتش از‌ آنها دور است)

̶ تو اى خداى من‌ بر‌ ستمها ‌و‌ هتک حرمتهائى که‌ از‌ فلان ظالم ‌و‌ فلان ستمگر به‌ من‌ رسیده کاملا آگاهى

با‌ آنکه تو‌ امت را‌ از‌ ظلم با‌ اهل بیت رسول منع شدید ‌و‌ نهى اکید فرمودى آنان از‌ روى سرکشى ‌و‌ طغیان

در‌ نعمتت ‌و‌ غرور ‌و‌ غفلت (از منع ‌و‌ انتقامت) ستمها کردند

̶ پروردگارا پس‌ تو‌ بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ظالم بدکیش ‌و‌ دشمن بدخواه مرا از‌ ظلم ‌و‌ بیداد بر‌ من‌

به‌ قدرت ‌و‌ نیروى قاهرت باز دار ‌و‌ به‌ روى من‌ تیغ ستمش را‌ کند (و بازوى قهرش را‌ ناتوان) ساز ‌و‌ او‌ را‌ به‌

امور مربوط به‌ خودش مشغول دار ‌و‌ از‌ نیت سوء یا‌ از‌ عداوت با‌ من‌ عاجز ‌و‌ ناتوان گردان

̶ پروردگارا ‌و‌ درود فرست بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ پاکش ‌و‌ ظلم در‌ حق مرا براى ‌آن ظالم روا ‌و‌ میسر مگردان بلکه

یارى ‌و‌ اعانت مرا بر‌ او‌ در‌ نظرش نیکو ساز ‌و‌ مرا از‌ آنگونه افعال زشت ظالمانه او‌ معصوم ‌و‌ محفوظ دار

(یعنى مرا از‌ ظلم ‌و‌ ستم به‌ خلق منزه دار)

̶ پروردگارا درود فرست بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ پاکش ‌و‌ مرا بر‌ ‌آن دشمن یارى فرما چنانکه (همیشه بر‌ او‌ غالب ‌و‌

منصور باشم و) هم اکنون یارى تو‌ درد درونى کینه ‌و‌ غضبم را‌ شفا بخشد ‌و‌ خشمم را‌ کاملا فرو نشاند

̶ پروردگارا درود فرست بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ اطهارش ‌و‌ در‌ عوض ظلم ‌و‌ جورى که‌ ‌آن دشمن با‌ من‌ کند تو‌ عفو ‌و‌

بخششت را‌ شامل حالم گردان ‌و‌ در‌ مقابل اذیت ‌و‌ بدیهایش تو‌ رحمت ‌و‌ لطفت را‌ عطا فرما (تا از‌ رنج ‌و‌

غم ‌و‌ آزار دشمن به‌ لطف ‌و‌ کرم ‌و‌ احسان تو‌ عوض ‌و‌ بدل یابم ‌و‌ شاد خاطر باشم) زیرا هر‌ مکروه ‌و‌ رنج ‌

و‌ المى در‌ عالم (اگر لطف تو‌ شامل حال ما‌ باشد) دون خشم ‌و‌ قهرت ‌آن رنج ‌و‌ ستم بسى بى قدر ‌و‌

ناچیز ‌و‌ تحملش سهل ‌و‌ آسانست ‌و‌ هر‌ بلا ‌و‌ مصیبتى جز قهر ‌و‌ غضب تو‌ وجود ‌و‌ عدمش یکسانست

(یعنى اگر ما‌ را‌ لطفت شامل ‌و‌ از‌ قهرت ایمنى حاصل باشد همه سختیها ‌و‌ بلا ‌و‌ مصیبتها بر‌ ما‌ وجود ‌و‌

عدمش یکسان است تنها تو‌ با‌ ما‌ لطف کن ‌و‌ قهر مکن که‌ لطف ‌و‌ قهر خلق هر‌ دو‌ یکى است)

̶ پروردگارا پس‌ چنانکه ظلم کشیدن را‌ مکروه ‌و‌ ناپسند ما‌ گردانیدى ما‌ را‌ هم از‌ ظلم ‌و‌ ستم به‌ خلق

حفظ کن (که هرگز قصد ظلم ‌و‌ آزار کس نکنیم).

̶ خدایا من‌ به‌ جز تو‌ به‌ هیچکس از‌ حالم شکایت نمى کنم ‌و‌ از‌ هیچ حاکمى غیر تو‌ ( در‌ دفع ظلم از‌ خود)

یارى نمى طلبم حاشا که‌ با‌ وجود تو‌ (خداى مهربان با‌ لطف ‌و‌ عدل ‌و‌ احسان ‌و‌ با‌ قدرت کامل ‌و‌ علم به‌

حال بندگان) رو‌ به‌ غیر تو‌ آرم (و از‌ غیر تو‌ یارى خواهم) پس‌ تو‌ اى پروردگار من‌ درود فرست بر‌ محمد ‌و‌ آل‌

پاکش ‌و‌ دعاى مرا از‌ کرم به‌ مقام اجابت رسان ‌و‌ شکوه ام را‌ (از جور ظالم) به‌ رفع ‌آن مقرون ساز (و غم ‌

و‌ رنجم را‌ از‌ ظلم او‌ برطرف گردان ‌و‌ به‌ شادى مبدل ساز)

̶ اى خداى من‌ ‌و‌ مرا مبتلا به‌ یاس ‌و‌ ناامیدى از‌ کیفر ‌آن ظالم ‌و‌ انتقام ‌و‌ دادخواهى خود از‌ او‌ مگردان ‌و‌ ‌آن

ظالم را‌ هم مبتلا به‌ ایمنى از‌ کیفر خود مساز تا‌ بر‌ ظلم ‌و‌ ستم مصر ‌و‌ متجرى بر‌ من‌ شود (یعنى اى خدا

کیفر ‌آن ظالم را‌ ‌آن قدر به‌ تاخیر مى نداز که‌ من‌ از‌ انتقامت از‌ او‌ در‌ دنیا در‌ ایام حیاتم ناامید شوم ‌و‌ او‌ هم

از‌ کیفر ‌و‌ انتقام تو‌ ایمن گردد ‌و‌ بر‌ ظلم ‌و‌ جور من‌ ادامه دهد ‌و‌ من‌ از‌ صبر ‌و‌ تحمل ‌آن ناتوان شوم بلکه زودتر

از‌ او‌ انتقام بکش تا‌ مرا از‌ رفع ظلم او‌ شاد سازى ‌و‌ او‌ را‌ توبه دهى ‌و‌ از‌ عصیان ‌و‌ ظلم بر‌ من‌ برهانى ‌و‌ موفق

به‌ ترک ظلم گردانى) ‌و‌ به‌ ‌آن بیدادگر به‌ زودى کیفر ظلمى که‌ وعده به‌ ظالمان دادى به‌ او‌ بفهمان (تا به‌ ‌آن

کیفر متنبه شود ‌و‌ از‌ ظلم ‌و‌ ستم پشیمان گردد) ‌و‌ بر‌ من‌ هم (کرم کن و) وعده اى که‌ براى اجابت دعاى

مظلومان مضطر داده اى ‌آن وعده را‌ انجاز فرما.

̶ پروردگارا درود فرست بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ پاکش ‌و‌ مرا موفق بدار که‌ آنچه در‌ قضا (و قدر) خود از‌ سود ‌و‌ زیان بر‌

من‌ مقدر فرموده اى (به جان ‌و‌ دل) بپذیرم ‌و‌ به‌ هر‌ چه تو‌ از‌ نفع ‌و‌ ضرر (که هر‌ دو‌ خیر ‌و‌ صلاح من‌ است) بر‌

من‌ حکم ‌و‌ تقدیر کردى مرا به‌ ‌آن راضى ‌و‌ خشنود ساز (یعنى خدایا هر‌ چه در‌ عالم تقدیر بر‌ من‌ مقدر

فرموده اى چه در‌ ظاهر نفع ‌و‌ سود من‌ باشد یا‌ زیان ‌و‌ ضرر به‌ حقیقت هر‌ دو‌ خیر ‌و‌ حکمت ‌و‌ مصلحت

است مرا در‌ ‌آن تقدیر مقام رضا ‌و‌ تسلیم عطا کن ‌و‌ از‌ چون ‌و‌ چرا منزه فرما که‌ عالیتر از‌ مقام رضا ‌و‌ تسلیم

در‌ پیشگاه حضرتت مقامى نیست) ‌و‌ مرا به‌ طریقه ‌ى‌ نیکوتر ‌و‌ محکم اساس ترین آئین (که طریقه رسول

ختمى مرتبت است) هدایت فرما ‌و‌ به‌ کارى مشغولم بدار که‌ ‌آن کار سالم ‌و‌ صالحترین کار (براى دنیا ‌و‌

آخرت من) است.

̶ و باز پروردگارا اگر خیر ‌و‌ صلاح حال من‌ (بنده ضعیف) نزد تو‌ (مولاى کریم) ‌آن است که‌ دادخواهى من‌ مظلوم

را‌ از‌ ‌آن دشمن ظالم به‌ تاخیر افکنى ‌و‌ انتقام ‌آن بیدادگر را‌ به‌ روز (قیامت) که‌ روز فصل خصومتهاى جمیع

خلایق است موکول سازى پس‌ درود بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ پاکش فرست ‌و‌ مرا (در مقابل ظلم ‌آن دشمن) نیت

‌و‌ عزم صادق ‌و‌ صبر دائم (و موفق و) موید گردان

̶ و مرا (به کرمت) از‌ میل ‌و‌ رغبت به‌ اعمال زشت (و شر ‌و‌ فساد ‌و‌ تبه کارى شهوت ‌و‌ غضب) ‌و‌ از‌ جزع ‌و‌

بى صبرى مردم حریص (دنیا) در‌ پناه خود محفوظ دار ‌و‌ اجر ‌و‌ ثوابى که‌ تو‌ براى من‌ (در مقابل صبر بر‌ ظلم

دشمن) ذخیره عالم آخرتم فرموده اى ‌و‌ آنچه از‌ کیفر ‌و‌ عقابت براى ‌آن ظالم مهیا ساخته اى همه را‌ دایم

عینا در‌ خاطرم متمثل ساز (تا تحمل ‌آن ظلم بر‌ من‌ آسان شود) ‌و‌ این تذکر (ثواب مظلوم ‌و‌ عقاب ظالم) را‌

سبب گردان که‌ من‌ قانع ‌و‌ راضى باشم به‌ آنچه (در عالم تقدیرت) بر‌ من‌ مقدر فرموده اى ‌و‌ وثوق ‌و‌ اطمینان

خاطر یابم به‌ (خیر ‌و‌ صلاح بودن) آنچه بر‌ من‌ اختیار کرده اى.

پاسخ دادن

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر ارسال کنید.